جناب آقای چنگیزی   دبیر محترم ادبیات، املا، انشاء  (هشتم)  
جناب آقای شجاعی 
  دبیر محترم  علوم اجتماعی (هفتم و هشتم)  
 جناب آقای کیانی زاده   دبیر محترم کار و فناوری     
 جناب آقای صفخانی   دبیر محترم  ریاضیات ( نهم )    
 جناب آقای صافی   دبیر محترم ریاضیات  ( هشتم )    
 جناب آقای طاهری   دبیر محترم  ادبیات ، املا ، انشاء  (هفتم - نهم)    
 جناب آقای رضوی   دبیر محترم هنر    
 جناب آقای شیبانی   دبیر محترم  تربیت بدنی    
جناب آقای فراست   دبیر محترم کامپیوتر  
 جناب آقای خالصی   دبیر محترم آزمایشگاه ( هفتم و هشتم) - زمین و زیست    
 جناب آقای ناظمی    دبیر محترم آزمایشگاه ( نهم)    
جناب آقای غلامی   دبیر محترم پیام‌های آسمانی  
جناب آقای جلیلی   دبیر محترم شیمی و فیزیک (نهم)  
نقشه سایت