جناب آقای چنگیزی   دبیر محترم ادبیات، املا، انشاء  (هشتم)  
جناب آقای رضائی 
  دبیر محترم  علوم اجتماعی  
 جناب آقای کیانی زاده   دبیر محترم کار و فناوری     
 جناب آقای اسدالله   دبیر محترم  ریاضیات ( هفتم و هشتم )    
جناب آقای یونسی   دبیر محترم ریاضیات  ( 901و902 )  
 جناب آقای طاهری   دبیر محترم  ادبیات ، املا ، انشاء  (هفتم - نهم)    
 جناب آقای رضوی   دبیر محترم هنر    
 جناب آقای شیبانی   دبیر محترم  تربیت بدنی     
جناب آقای فراست   دبیر محترم کامپیوتر  
 جناب آقای خالصی   دبیر محترم آزمایشگاه     
 جناب آقای غفاری    دبیر محترم تربیت بدنی    
جناب آقای غلامی   دبیر محترم پیام‌های آسمانی  
جناب آقای جلیلی   دبیر محترم علوم(هشتم و نهم)  
جناب آقای صدری   دبیر محترم علوم(هفتم)  
نقشه سایت