کادر اداری و اجرایی  
 
 نظام الله جوادی   معاونت آموزشی     
حمید رضا فراست     معاونت فناوری    
نادر فخر آبادی ( موسوی)   مشاوردرسی-تربیتی پایه نهم    
 مرتضی علی اکبری   معاونت اجرایی    
 حمید خالصی   امور تربیتی    
مجید علی اکبری   معاونت اجرایی    
         
         
         
   
نقشه سایت