سید حسن  موسوی لطف
مدیریت دبیرستان (دوره اول ) دکتر حسابی

 

     
                                                     
شیفته خدمتگزاری به نوجوانان و جوانان جویای علم و ادب
تعلیم و تربیت باید مطابق سن و قوانین اجتماعی و جهانی باشد و یا بعبارتی فرزندانمان را برای زمان زندگی خودشان تربیت کنیم و آنها را با آخرین وسایل و امکانات آموزشی روز آشنا کنیم .
فراگیری مطلق تئوری کافی نیست و باید جوانان را چنان تعلیم داد که به کار بردن و استفاده عملی از علم را فرا گیرند ، به هر حال در این جهت می کوشیم و موفقیت جوانان را شاهدیم و به آن افتخار می کنیم .

 
             

سعدیا گرچه سخندان و مصالح گویی 
 به عمل کار برآید به سخندانی نیست


                                                          

نقشه سایت